K.V.K.K Aydınlatma Metniİşbu Aydınlatma MetniŞehzade Başı Cad. No: 9 Fatih/İSTANBULadresinde mukim bulunan Veri SorumlusuAslı Uluslararası Otelcilik Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Grand Hotel Gülsoy) ile internet sitesi aracılığıylaelde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır. İşlenme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi aracılığıyla yapılan başvuru, öneri veya şikayetler vasıtasıyla;sözleşme kurulması ve ifası,veri sorumlusunun meşru menfaati,bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.


B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

1. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
2. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
3. Talep / Şikayetlerin Takibi
4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
5. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
6. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
7. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
8. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
9. Sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.


C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

1. Finans ve muhasebe süreçlerimizin yürütülebilmesi amacıyla yeminli mali müşavirimize ve bankalara,
2. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu ve kuruluşlarına veya adli ve idari mercilere,
3. İnternet sitesi ve teknik tedbirler için hizmet aldığımız danışmanlık şirketine, aktarılabilecektir.


D.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen hakları ve talepleri hakkında http://grandhotelgulsoy.com/adresinde yer alan Başvuru Formu’nda yer verilen usule uygun olarakdoldurmak suretiyle başvuru yapması mümkündür. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.